ส่วนนำรายงาน

มาตรฐาน

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง น้ำยาล้างจานมะกรูด

 

จัดทำโดย

น.ส.ศรัณญา                           หลวงจำนง

น.ส.สุภัค                                        อิ่มเอม

น.ส.กาญจนา                            ปลั่งกลาง

น.ส.วลัยลักษณ์                    ดอกกระโทก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นำเสนอ
ครูอุทัย  เหตุผล

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา    โครงงานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 

หัวข้อโครงงาน                  :  การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
เกี่ยวกับภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก
เรื่อง  น้ำยาล้างจานมะกรูด

ประเภทของโครงงาน        :  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ผู้เสนอโครงงาน                  :   น.ส.ศรัณญา                           หลวงจำนง

น.ส.สุภัค                                        อิ่มเอม

น.ส.กาญจนา                            ปลั่งกลาง

น.ส.วลัยลักษณ์                    ดอกกระโทก

ครูที่ปรึกษาโครงงาน          :  นายอุทัย  เหตุผล    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
              ปีการศึกษา                             :  2554

บทที่ 1 บทนำ

มาตรฐาน

บทที่


บทนำ

1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ

ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้เปลี่ยนไปอย่างมาก เช่น ทางเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันนี้คนไทยมักมีค่านิยมต่างประเทศสูง  ทำให้คนไทยมักลงลืมกับศิลปวัฒนธรรมของตัวเอง เมื่อคนไทยได้เปลี่ยนความคิดของตนเอง ศิลปะที่มีมาแต่ช้านานตั้งแต่สมัยโบราณก็เริ่มเลือนหายไปทั้งนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงค้นคว้าหาข้อมูลของศิลปะในประเทศเพื่อมาเผยแผ่แก่คนไทยในปัจจุบันให้ลำลึกถึงคุณค่าที่สวยงามของศิลปะไทย
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต     กำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้าน

ปัจจุบัน  ทำให้ทุกคน  ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Wed :WWW) จากยุคแรก คือWed 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Statis Wed คือมีการนำเสนอ ข้อมูลทางเดียว (one-way  communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital,) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซด์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้                 แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้นเน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
จุดกำเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ  Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก  ปัจจุบัน Social Network Website ต่างๆก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Bloog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ แท็บเล็ต นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของแท็บเล็ต แท็บเล็ตสามารถทำงานได้เหมือนโน้ตบุคทุกอย่างไหม?ซึ่งมีเนื้อหาของ”แท็บเล็ต-Tablet”ในความหมายแท้จริงแล้วก็คือแผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียน(อาจจะป็นกระดาษ,ดิน,ขี้ผึ้ง,ไม้)และมีการใช้กันมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีหลายบริษัทได้ให้คำนิยามที่แตกต่างกันไป หลักๆแล้วก็มี 2 ความหมายด้วยกันคือ “แท็บเล็ต พีซี-Tablet PC (Tablet Personal Computer)” และ “แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์-Tablet Computer” หรือเรียกสั้นๆ”แท็บเล็ต-Tablet”

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ WordPress มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแท็บเล็ตเพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวิธีการทำน้ำยาล้างจาน

2. เพื่อศึกษาว่าน้ำยาล้างจานจากน้ำมะกรูดจะล้างสิ่งสกปรก และคราบมัน กลิ่นคาวได้หรือไม่

3.ศึกษาการใช้งานเว็บบล็อก WordPress

 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

ศึกษาน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติ      คือ     น้ำยาล้างจานจากมะกรูด


1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)  ด้วย WordPress

-ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อก

-ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาปนชระยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น

-สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้

-ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐาน

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูด นี้  ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเอกสารและจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2.1  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media
2.3  เว็บบล็อก (WebBlog)
2.1  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต
     เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมลผลและค้นคืน สารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องศ์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้ ยังต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องเซร์เวอร์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นองศ์ประกอบสำคัญของระบบเครือข่าย (การสื่อสาร) โดยมีการส่งข้อมูลต่างๆไปยังเครื่องลูก (ข้อมูลแบบมัลติมีเดีย) ในบางครั้งจะมีการใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology ย่อว่า ICT)
อินเตอร์เนต (อังกฤษ: Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล(Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆทาง อาทิเช่น อีเมล เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media
                2.2.1  ความหมายของ Social Media
ทุกวันนี้ พวกเราหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับ Social Network และ Social Media มากขึ้นทุกวัน แต่พอพูดถึง ‘Social Media’ ว่าคืออะไร หลายคนที่ใช้อยู่ ก็ยังถึงกับอึ้ง และตอบไม่ได้ว่าคืออะไร และไม่รู้จะอธิบายอย่างไร วันนี้ Marketing Oops! เลยขอหน้าที่อธิบายคำๆ นี้แทน เพื่อให้คนที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วสามารถอธิบายต่อให้คนอื่นทราบได้ และสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ก็สสามารถทำความรู้จักได้เช่นกัน
2.2.2  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของ Social Media
บล็อก,วีกิพีเดีย,เว็บรวมที่ให้ทุกคนโพสต์ข่าวแบ่งปัน วีดีโอ รูปภาพ ดนตรี ลิงก์ การอภิปราย การเสวนา โปรแกรมสนทนาออนไลน์ เครือข่ายสังคม เครือข่ายสังคมโดยทั่วไปและเครือข่าย สังคมเฉพาะด้าน การตีพิมพ์แบบไมโคร ไมโครบล็อก เครื่องมือที่รวมข้อมูลจากหลายแหล่งโซเชียวมีเดียเข้า 6 ด้วยกัน(Social aggregation tools) 6
  2.2.3 ประเภทเว็บไซต์ที่ให้บริการ  Social Media
บล็อก V http://www.blogger.com/  เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก V( http://www.wordpress.com)                โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่เป็นนิยม V http://www.exteen.com/  เป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย V  http://www.bloggang.com/  เป็นส่วนหนึ่งของเว็บพันทิพ V http://gotoknow.org  เป็นที่นิยมในการแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่คนทำงาน V http://blognone.com  เป็นแหล่งข่าวไอทีของคนไทย
2.3  เว็บบล็อก (WebBlog)
                2.3.1 ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)
เว็บบล็อก (Weblog) เป็นคำที่มาจากคำว่าเว็บ (Web) กับคำว่าบล็อก (Blog) รวมกันเรียกว่าเว็บบล็อก ความหมายของเว็บบล็อก คือเครื่องมือสื่อสารที่ใช้งานบนเว็บไซต์มีลักษณะเหมือนกับ เว็บบอร์ด แต่เน้นการใช้งานไปที่การบันทึกเรื่องราวหรือข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับไดอารี่ จะแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นหัวข้อประกอบบทคัดย่อ แต่จะดีกว่าไดอารี่ที่เขียนด้วยมือก็คือเป็นเว็บที่สามารถเชื่อมโยงไปหาบทความที่เว็บไซต์อื่น และเปิดรับความเห็นจากผู้อื่นได้โดยทั่วๆไป
2.3.2 ประเภทของเว็บบล็อก
บล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้
1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจำผู้ให้กำเนิดคำว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็นการเริ่มต้นการทำบล็อกได้เป็นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนำเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นิยมทำกันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทำให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie […] 2. แบ่งตามประเภทเนื้อหาได้แก่ 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นำเสนอข่าวเป็นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม blognone.com 2.4 บล็อกการเมือง(politic Blog)ว่าด้วยเรืองการเมืองล้วนๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(environment Blog)พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog)เป็นที่วิเคราะห์สื่อต่างสารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อเช่น oknatlon.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น 2.7 บล็อกบันเทิง( Entertainment  Bolg)บล็อกที่นำเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารากองถ่าย 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา (Educational Blog)ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog)เป็นบล็อกนำเสนอวิธีการต่าง

2.3.3 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก
1. www.bloggang.com เว็บแรกที่นำมาแนะนำให้รู้จักกันก็คือ BlogGang.com ซึ่งเป็น Weblog ที่เป็นภาษาไทย และก็เป็นของคนไทยทำด้วยเช่นกัน เว็บนี้เขามีสโลแกนที่อ่านดูแล้วโดนใจไม่ใช่น้อย \”Weblog for you and your gang\”
2. www.blogger.com สำหรับ Weblog ถัดมาที่เรานำมาแนะนำให้รู้จักกันคือ blogger.com ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและโด่งดังในต่างประ เทศมาก และก็เป็น Weblog อันดับต้นๆ ที่เปิดให้บริการด้วย หน้าแรกของเว็บออกแบบมาง่ายๆ แต่ก็ได้ใจคนใช้บริการไปเยอะทีเดียว
3. weblog.manager.co.th ใครที่ชอบอ่านข่าวการบ้าน การเมือง หรือบันเทิงจากเว็บไซต์ผู้จัดการเป็นประจำอยู่ละก็ ตอนนี้แนะนำให้คุณลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บนี้เพราะคุณจะได้สิทธิ์ในการมี blog เป็นของตนเอง รวมถึงการเข้าไปอ่าน blog ดีๆ จากเพื่อนสมาชิกด้วย เทาที่ดูคร่าวๆ นั้น แฟนๆ ของเว็บผู้จัดการมีจำนวนมากทีเดียว สังเกตได้จากจำนวนสมาชิกและผู้ที่เข้ามาอ่านข้อความใน blog ต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอ

 

2.3.4 ประวัติของเว็บไซต์ WordPress

wordpress หลายคนรู้จักกันดีและบางคนก็อาจจะกำลังใช้งานอยู่ก็ได้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า wordpress มีประวัติความเป็นมายังไงเดี๋ยวจะได้รู้กันครับ
ความเป็นมาของ wordpres เริ่มจาก B2 หรือ cafelog คือผู้ที่ให้กำเนิดการทำงานของเว็บบล๊อกที่ชื่อว่า wordpress ได้การผลิตบล็อกชนิดนี้ขึ้นครั้งแรกประมาณปี 2003 ตอนนั้นมีบล็อก wordpress
อยู่ประมาณ 2000 บล็อก บล็อกที่ชื่อว่า wordpress นี้ เขียนด้วยภาษา PHP เพื่อที่จะใช้กับ MySQL โดยผู้เขียน wordpress ก็คือ Michel Valdrighi เป็นผู้ร่วมพัฒนา wordpress ตอนนั้น wordpress ยังอยู่ใน B2evolution
wordpress ได้ปรากฏสู่โลกในปี 2003 โดยเป็นความพยายามของ Matt Mullenweg และ Mike little
ในปี 2004 ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดย six apart ทำให้มีผู้งาน wordpress จำนวนมากขึ้น และเริ่มก่อเกิดแบรนด์ wp หรือ wordpress ขึ้นมาและมีการใช้งานมากขึ้นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน
ในปี 2007 wordpress ได้รับรางวัลชนะเลิศในเรื่องของ Packt open source CMS award

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

มาตรฐาน

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานโครงงาน

            ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูด นี้  ผู้จัดทำโครงงานมีวิธีดำเนินงานโครงงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา
3.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.1.2  เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com
3.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com  www.google.com
3.1.4  โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS3

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.2.1  คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาโครงงาน
3.2.2  ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ คือเรื่องการทำน้ำยาล้างจานจากผลมะกรูด ว่ามีเนื้อหามากน้อยเพียงใด และต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพียงใดจากเว็บไซต์ต่างๆ และเก็บข้อมูลไว้เพื่อจัดทำเนื้อหาต่อไป
3.2.3  ศึกษาการสร้างเว็บบล็อกที่สร้างจากเว็บไซต์ WordPress จากเอกสารที่ครูประจำวิชากำหนด และจากเว็บไซต์ต่างๆ ที่นำเสนอเทคนิค วิธีการสร้างเว็บบล็อก
3.2.4  จัดทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอครูที่ปรึกษาผ่านเว็บบล็อกของตัวเอง
3.2.5  ปฏิบัติการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูด โดยการสมัครสมาชิก และสร้างบทเรียนที่สนใจตามแบบเสนอโครงร่างที่เสนอไว้แล้ว ทั้งนี้ได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกที่      (  https://kall63.wordpress.com )
3.2.6 นำเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ซึ่งครูที่ปรึกษาจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้จัดทำเนื้อหาและการนำเสนอที่น่าสนใจต่อไป ทั้งนี้เมื่อได้รับคำแนะนำก็จะนำมาปรับปรุง แก้ไขให้เป็นที่สนใจยิ่งขึ้น อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายสังคมโดยใช้เว็บไซต์ Facebook เพื่อให้เพื่อนๆ มาช่วยให้ข้อเสนอแนะ และสื่อสารกันหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อกดังกล่าว
3.2.7 ประเมินผลงาน โดยการนำเสนอผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อ (https://kall63.wordpress.com ) แล้วให้ครูที่ปรึกษาประเมินผลงาน และให้เพื่อนๆ ผู้สนใจเข้าร่วมประเมิน โดยการสร้างกล่อง Like Box เพื่อให้คลิก Like และคอมเมนท์ในหน้าเว็บบล็อก
3.2.8 นำเสนอผ่านเว็บบล็อก ที่ชื่อ (https://kall63.wordpress.com) เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาหาความรู้ต่อไป

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

มาตรฐาน

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานโครงงาน

                            การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPressเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูด นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress และค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการทำน้ำยาล้างจานจากผลมะกรูดเพื่อให้ผู้จัดทำโครงงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป  ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงงาน ดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก

                การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก    เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูด นี้ ผู้จัดทำได้เริ่มดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.wordpress.com  จากนั้นได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นำเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อ https://kall63.wordpress.com  ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว

 

 

4.2  ตัวอย่างการนำเสนอหน้าเว็บบล็อก

บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ

                การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก  เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูดนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.1  การดำเนินงานจัดทำโครงงาน
5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
5.1.1.1  เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก      เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูด
5.1.1.2  เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการทำน้ำยาล้างจานจากผลมะกรูด
                                5.1.1.3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น
5.1.1.4  เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป

                5.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา
5.2.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5.2.1.2  เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com
5.2.1.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com  www.google.com
5.2.2.4  โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0

5.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน

การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress  เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก เรื่องน้ำยาล้างจานมะกรูด นี้ ผู้จัดทำได้เริ่มดำเนินงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้นได้นำเสนอเผยแพร่          ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยได้นำเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อ http://www.kall63.wordpress.com  ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนำเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1  ข้อเสนอแนะทั่วไป

5.3.1.1 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ WordPress เป็นเว็บบล็อกสำเร็จรูปที่ใช้ทำเว็บไซต์ได้ง่าย และรวดเร็ว  แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม  ก็จะส่งผลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้อง   เพราะฉะนั้นผู้จัดทำควรเผยแพร่สิ่งที่ดี ๆ ให้บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมหรือศึกษาได้ความรู้และสิ่งดี ๆ นำไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นมาศึกษาความรู้
ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
5.3.1.2  ควรมีการจัดทำเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายให้ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
5.3.1.3  ควรมีการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพิ่มเติม

5.3.2  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนา
5.3.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการทำโครงงาน และบางครั้งอินเทอร์เน็ตมีปัญหา เข้าพร้อมกันก็จะทำให้ช้า จึงทำให้การพัฒนาเว็บบล็อกเกิดความล่าช้าตามไปด้วย
5.3.2.2 เพื่อนนักเรียนบางคนเรียนรู้การพัฒนาเว็บบล็อกค่อนข้างช้า ทำให้ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ เพราะครูผู้สอนไม่สามารถสอนเนื้อหาเพิ่มเติมได้

บรรณานุกรม

มาตรฐาน

บรรณานุกรม

วิชาการดอทคอม.   http://www.vcharkarn.com/vcafe/45359  [Online]

เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

 

สมร. http://www.the-than.com/samonpai/sa_16.html [Online]

เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555